• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

User Rating:  / 0
PoorBest 

Powiat olecki
ImagePowiat olecki to jeden z najpiękniejszych zakątków Mazur. Największymi zaletami powiatu jest wspaniały mikroklimat oraz duże obszary wodne i leśne. Walory turystyczne i krajoznawcze oraz położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych, podnoszą atrakcyjność tych ziem i stwarzają możliwości do inwestowania i rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem bazy turystycznej. Świadomość odpowiedzialności w zakresie zachowania walorów krajobrazowych oraz bogactwa środowiska naturalnego w postaci czystego powietrza, wody i nie skażonej gleby, nakłada na samorządy gminne i powiatowy obowiązek stałego inwestowania w ochronę środowiska. Powiat jest położony na północno - wschodnich krańcach województwa warmińsko - mazurskiego, graniczy z następującymi powiatami: giżyckim od zachodu, ełckim od południa, gołdapskim od północy oraz suwalskim od wschodu. W granicach administracyjnych powiatu znajdują się gminy: Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno i Wieliczki.

Powiat olecki o powierzchni 874,0 km2 leży we wschodniej części województwa. Na obszarze powiatu znajduje się 49 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 349,8 km2, a lasy 205,6 km2.
W latach 2000-2009 liczba ludności powiatu zmniejszyła się o 40,5%, w 2009 r. w powiecie oleckim mieszkało 34 111 osób. Spośród mieszkańców powiatu 22,0% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63,4% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,6% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 58 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).
Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 3,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej, w tym 95,8% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności w powiecie była wyższa (901) niż w województwie (805). Najwięcej podmiotów działało w sekcjach: handel i naprawa pojazdów samochodowych (25,0%), budownictwo (15,6%) i obsługa rynku nieruchomości (8,9%).
Powiat charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia, która w 2009 r. wyniosła 21,9%. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby z przedziału wiekowego 25-34 lata (26,6%), kolejną osoby w wieku 45-54 lata (24,0%).
Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 14 zakładów opieki zdrowotnej i 6 praktyk lekarskich. W 2009 r. w powiecie udzielono 191,1 tys.
porad lekarskich i 23,4 tys. porad stomatologicznych. Liczba łóżek szpitalnych, w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej, w 2008 r. w przeliczeniu na 10 tys. ludności wyniosła 36 (w województwie 43).
Powiat dysponuje 10 obiektami noclegowymi (poza kwaterami agroturystycznym) z 607 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z miejsc noclegowych skorzystało 5,0 tys. osób, w tym 14 obcokrajowców. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w powiecie wyniósł 12,0%, w województwie 29,6%.
Długość sieci dróg powiatowych o twardej nawierzchni w powiecie oleckim w 2008r. wyniosła 290,6 km. Na 100 km2 powierzchni przypadało 33,2 km dróg (w województwie 28,9 km). W powiecie w 2009 r. zarejestrowanych było 20,0 tys. pojazdów samochodowych i ciągników, spośród których samochody osobowe stanowiły 73,1%.

Więcej informacji:
 http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_warminsko-mazurskie/portrety_powiatow/powiat_olecki.pdf