• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

Geografia

Geografia Olecka.

Przeważająca część obszaru powiatu oleckiego leży w dorzeczu Wisły; jedynie Jarka poprzez Gołdapę i Węgorapę odprowadza swe wody do Pregoły. Główna rzeką powiatu, liczącą około 40 km długości, jest Lega, wypływająca z okolic Białej Oleckiej. Płynie ona wśród pagórków wynoszących się 10- 20 m. Główna rzeką powiatu, liczącą około 40 km długości, jest Lega, wypływająca z okolic Białej Oleckiej. Image Płynie ona wśród pagórków wynoszących się 10- 20 m nad jej korytem i zasila swymi wodami leżące na wysokości 158 m m n.p.m.

Read more...

Zima w krainie EGOJuż w czasach staropruskich wyprawy rycerzy krzyżowych  zależały od tego, czy pozamarzały jeziora, moczary i bagna, których zakuty w zbroję  konny rycerz nie był w stanie sforsować w porze letniej. Ta część Mazur znajduje się ponad 120 metrów nad poziomem morza. Przez to jest znaczny wpływ wiatrów od strony wschodniej i południowo-wschodniej, z Syberii i Rosji.

Read more...

W wykazie podano drukiem rozstrzelonym nazwy obowiązujące, w kilku wypadkach (na drugim miejscu drukiem zwykłym nazwy potoczne. W nawiasach zamieszczono nazwy niemieckie w kolejnych brzmieniach będących odzwierciedleniem procesu germanizacji. Kursywą zaznaczono nazwy...

Read more...

ImageMięczaki reprezentowane są tu przez liczne gatunki ślimaków i małży. Wśród nich spotyka się gatunki autochtoniczne (pomrów polny — szkodnik ogrodów i pól, błotniarka moczarowa — żywiciel larw motylicy wątrobowej) oraz sztucznie wprowadzone do hodowli ślimaka winniczka, stanowiącego ważną pozycję...

Read more...

ImageCała niemal Polska należy do prowincji środkowoeuropejskiej świata roślinnego. Z prowincji tej wyodrębniono — ze względu na jego specyfikę — dział północny, zamknięty od zachodu południkiem 21°, a na południowym wschodzie sięgający nieco poza 53 równoleżnik. Dział północny składa się z czterech..

Read more...

ImageGleby powiatu oleckiego cechuje — typowa dla rejonów pojeziernych — mozaikowatość, wynikająca z dużej zmienności skał glebotwórczych oraz bogatego urzeźbienia terenu. Utrudnia to jednolite zagospodarowanie gruntów ornych przy próbach wydzielenia większych pól i ogranicza możliwości uzyskania wysokiego poziomu plonowania. Podobne trudności powstają przy próbie dokonania...

Read more...

ImageTerytorium powiatu oleckiego leży ma olbrzymiej platformie wschodnioeuropejskiej, sięgającej na zachodzie aż po linię Działdowo - Mława - Iława. Platforma ta ukształtowała się w okresie prekambryjskim (tj. 3,0—1,5 mld lat temu), a strop jej krystalicznego i metamorficznego podłoża ma 'kształt garbu i opada jednocześnie...

Read more...

ImageKlimat Pojezierza Mazurskiego - ogólnie surowy - w rejonie Olecka i na wschód od niego nazwać można "polskim niżowym biegunem zimna". Promieniowanie słoneczne. Zróżnicowanie przestrzenne natężenia promieniowania słonecznego jest w Polsce znaczne i waha się od ponad 62,5 kcal/cm2 na rok...

Read more...

ImageTerytorium powiatu oleckiego należy w większości do Pojezierza Ełckiego (jeden z siedmiu mezoregionów Pojezierza Mazurskiego), jedynie północno-zachodnia jego część jest traktowana odrębnie jako fragment Garbu Szeskiego i południowa rubież Kramy Węgorapy (należących do tego samego, co wymieniony...

Read more...

Powiat olecki nie różni się znacznie charakterem rzeźby terenu od typowych obszarów województwa warmińsko-mazurskiego.  Około 35,7% ogólnej powierzchni powiatu stanowią obszary położone poniżej 150 m n.p.m., 52,9% leży na wysokości od 150 do 200 m, a 11,4% — ponad 200 m. Różnica skrajnych...

Read more...

GeografiaPowiat olecki leży we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w obrębie następujących współrzędnych geograficznych: 54°12?16?? (na południe od kolana rzeki Jarki, w pobliżu miejscowości Borkowiny) i 53°53' 27" (na zachód od szosy Wysokie - Wieliczki, w sąsiedztwie Mikołajek) szerokości...

Read more...