• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

18 czerwca 2010 r. w Olecku na placu budowy hali widowiskowo-sportowej z pływalnią odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Burmistrz Olecka, Wacław Olszewski powitał licznie zgromadzonych gości. Na uroczystość przybyli m.in. Zbigniew Włodkowski podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Jarosław Słoma, członek zarządu warmińsko-mazurskiego, starosta olecki, wójtowie powiatu oleckiego, radni, przedstawiciele głównego wykonawcy, projektanci, kierownicy jednostek gminnych i powiatowych, sportowcy.

Burmistrz w krótkim przemówieniu przypomniał historię związaną z budową hali od pomysłu po konsekwentną realizację.  Po wystąpieniach zaproszonych gości burmistrz odczytał treść aktu erekcyjnego po czym zaprosił do złożenia podpisu pod tekstem aktu. Na zakończenie uroczystości do tuby włożono podpisany dokument, pamięć przenośną z kopią projektu architektonicznego, kopią wniosku oHala 2010_8dofinansowanie, kopią studium wykonalności w której zawarte są ogólne informacje na temat Olecka, kopią pozwolenia na budowę, zdjęcia miasta oraz obowiązujące obecnie banknoty i monety. Po wmurowaniu aktu erekcyjnego goście udali się na teren innej sportowej inwestycji Olecka - modernizowanego stadionu miejskiego.

Zobacz galerię fotografii >>


Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Kulturalne z halą widowiskowo-sportową i pływalnią 

Trwa budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Kulturalnego z halą widowiskowo-sportową i pływalnią.
W obiekcie znajdzie się też m.in. siłownia, sala fitness, sala squash, ścianka wspinaczkowa, zespół SPA. Do października 2012 roku inwestycja powinna zastać zakończona.
Po zakończeniu budowy hali i pływalni zaplecze sportowe Olecka będzie jednym z najnowocześniejszych w kraju. Liczymy na to, że nie tylko olecczanie docenią możliwości jakie daje taki kompleks.

Geneza inwestycji
Budowa hali widowiskowo-sportowej z pływalnią wynika z realizacji zapisów zawartych w Strategii Rozwoju Gospodarczego miasta i gminy Olecko. Radni stosowną uchwałę podjęli na początku 2000 r.
Domeny strategiczne, czyli główne kierunki rozwoju gminy zostały określone przez mieszkańców w trakcie formułowania czterech wymiarów misji gminy.  W ramach domeny TURYSTYKA, SPORT, KULTURA zaplanowano do realizacji między innymi budowę krytej hali widowiskowo - sportowej . Każda inwestycja by mogła być realizowana musi posiadać projekt techniczny. W styczniu 2007r. ogłoszony został przetarg na projekt. Od początku wiadomo było, że inwestycja może być realizowana przy udziale dotacji zewnętrznych.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w listopadzie 2008r. Nasza inwestycja wpisywała się w priorytety EFRR; RPO Warmia i Mazury 2007-2013; Oś Priorytetową 2 ?Turystykę?; Działanie 2.1 ?Wzrost potencjału turystycznego? Poddziałanie 2.1.3 ?Infrastruktura sportowo ? rekreacyjna?.
0cenę formalną złożonego projektu zakończono 18 lutego 2009 r. zaś ocenę merytoryczną 21 maja 2009 r. Warto nadmienić, że projekt otrzymał 84,06 % maksymalnej ilości punktów. Ocenę strategiczną zakończono 8 czerwca 2009 r. Otrzymaliśmy 79,25 % maksymalnej ilości punktów. Nasz projekt był 4. na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie z kwotą 16 829 088,56 PLN ( co stanowi najwyższą dotację udzieloną w ramach tego programu) 23 lipca 2009 r.w Olsztynie została podpisanie umowa na dofinansowanie projektu.
19 lutego 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Olecku została podpisana umowa na budowę hali widowiskowo-sportowej z pływalnią.
Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum Mostostal-Warszawa, Master sp. j. Wysokie Mazowieckie. Umowa zamyka proces przygotowania inwestycji w zakresie prac projektowych, wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Zgodnie z harmonogramem pierwsze prace budowlane ruszyły w marcu 2010r. Po wszystkich przetargach związanych z realizacją inwestycji koszt całkowity zamknął się w kwocie 36 252 649,17 PLN.
? koszty kwalifikowane: 34 277 055,04 PLN
? środki własne kwalifikowane 21 210 641,66 PLN
? środki własne niekwalifikowane 1 975 594,13 PLN
? środki z EFRR 13 066 413,38 PLN (RPO Warmia i Mazury2007-2013 )
? będziemy ubiegać się o środki z MSiT / Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 2009 - 2012 W-M w kwocie 4 072 114,14 PLN (w związku z tym, że inwestycja objęta jest pomocą publiczną to jej dofinansowanie łącznie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych).

W realizację inwestycji zaangażowane są następujące firmy:
1) prace projektowe:
?Ptaszyński ? Rubin Architekci? S.C. Roman Ptaszyński, Tomasz Rubin ul. Dr. Ireny Białówny 9 m6, 15-437 Białystok
2) nadzór inwestorski:
Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ?INSPEC? Sp. z o.o. adres: ul. Partyzantów 26, 10-526 Olsztyn,
3) nadzór autorski:
?Ptaszyński ? Rubin Architekci? S.C. Roman Ptaszyński, Tomasz Rubin z siedzibą w Białymstoku, ul. Dr Ireny Białówny 9 m 6, 15-437 Białystok,
4) roboty budowlane:
Konsorcjum: Mostostal S.A. Warszawa, ul. Konstruktorska 11A,02-673 Warszawa; MASTER Emil Borys Sp. Jawna ul. 1-go Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie.  Na podstawie: www.olecko.pl

Statystyka

Visitors
4
Articles
191
Articles View Hits
1319455