• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

Olecko - czasy, ludzie, zdarzenia

Podbitą ziemię pruską podzielili Krzyżacy na komturstwa, które ciągnęły się długimi, wąskimi pasami z północy w kierunku granicy z Polską. Komturowie posiadali duże uprawnienia: pełnili władzę administracyjną, skarbową i sądową oraz dowodzili wojskiem. W zarządzaniu komturstwem dużą rolę...

Read more...

Klęska Krzyżaków pod Grunwaldem, a następnie w wojnie trzynastoletniej 14541466, zapowiadała zmierzch potęgi państwa zakonnego. Jeszcze w czasie trwania tych długoletnich zmagań za Kazimierza Jagiellończyka wielki mistrz zmuszony był opuścić latem 1457 roku Malbork i przenieść stolicę swego...

Read more...

ImageDzika i bezludna pozostawała ziemia jaćwieska nie tylko w latach, kiedy pisał swą kronikę Piotr z Dusburga, ale przez cały wiek XIV i niemal do schyłku wieku XV. Dawne siedziby Jaćwingów porosły lasem, nowi osadnicy zagospodarowali ich ziemię dopiero po dwóch stuleciach...

Read more...

ImagePierwotni historycznie mieszkańcy ziemi oleckiej — Jaćwingowie — należeli do tej samej grupy językowej i etnicznej, co współcześni Litwini i Łotysze. Zamieszkiwali oni w okresie wczesnego średniowiecza puszczańskie i bagniste tereny położone na północ od Narwi i Biebrzy, na zachód i południe od...

Read more...

ImageNajdawniejsze świadectwa pobytu ludzi na terenie wschodnich Mazur pocho-dzą z 11 tysiąclecia p.n.e., czyli z okresu zwanego późnym paleolitem. Stopniowe ocieplanie się klimatu stwarzało warunki do nasilania się osadnictwa grup ludzkich, których podstawę bytu i gospodarki stanowił renifer...

Read more...