• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

Olecko - czasy, ludzie, zdarzenia

ImageLata czterdzieste XVI wieku są okresem ożywionej działalności politycznej księcia Albrechta. Wynikała ona z podwójnych kontaktów dyplomatycznych dworu królewieckiego z Rzecząpospolitą po objęciu  w październiku 1544 roku faktycznie rządów na Litwie przez Zygmunta Augusta. Książę Albrecht szukał u niego poparcia dla protestantów w Niemczech, był też zainteresowany planami małżeństwa młodego króla ze swoją jedynaczką — księżniczką Anną Zofią, które na przełomie lat 1546/1547 inicjowały koła dworskie w Krakowie.

Read more...

Niezwykłość i cudowność pobudzały fantazję ludu zamieszkałego od stuleci na ziemi oleckiej. Tworzył on własny świat wyobrażeń, w którym splatały się niekiedy w jedną całość niedostatki wiedzy historycznej i osobliwości otaczającej przyrody, zwłaszcza zaś zagadkowe i tajemnicze właściwości konfiguracji terenu...

Read more...

1190 Jaćwieskie grodziska i budowle obronne, nazywane później górami zamkowymi lub “szwedzkimi szańcami” (Gryzy, Łaźne , Dybowo, Pieńki, Mieruniszki). 1251 Polacy i Rusini w walkach z Jaćwingami docierają do rzeki “Oleg” (Legi). 12771283 Zakon krzyżacki organizuje wyprawy zbrojne przeciw...

Read more...

Achremczyk S., Historia Warmii i Mazur. Od pradziejów do 1945 roku, Olsztyn 1992.
Archemczyk S., Dzieje Mazur (wschodnich); [w:] Województwo suwalskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Praca zbiorowa pod red. J. Kopciała, Suwałki 1995...

Read more...

Archiprezbiter — przedstawiciel i pomocnik biskupa. Czopowe — podatek płacony od wyrobu oraz wyszynku wódki i piwa. Czynsz rekognicyjny — podatek płacony jako dowód uznania Zakonu lub władzy książęcej. Dziegciarnia — miejsce wyrobu dziegciu, produktu suchej destylacji materiałów złożonych ...

Read more...

Mimo wielu korzystnych zmian, jakie zaszły w Olecku w latach międzywojennych, wystąpiły także zjawiska negatywne. Ludność wsi, niezadowolona ze swojego położenia, opuszczała teren powiatu. Szkół było tu stosunkowo dużo, ale stały na niskim poziomie. Zgodne niegdyś współżycie różnych grup narodowych: Polaków, Niemców, Żydów — zostało teraz zburzone wskutek dyskryminacji rasowej i akcji germanizacyjnej...

Read more...

Koniec wojny światowej zaznaczył się w Prusach Wschodnich rozprzężeniem gospodarczym, inflacją i niepewnością polityczną. Już na przełomie lat 1918 i 1919 w Olecku rozległy się hasła socjalistyczne, a w wyborach parlamentarnych do Rzeszy w 1921 roku ruch socjalistyczny zdobył tu 30% oddanych...

Read more...

Dobiegła końca wielka wojna. Spowodowała ona zmiany na mapie Europy środkowowschodniej. Z mroków niewoli i zamętu krwawych, czteroletnich zmagań militarnych wyłoniła się niepodległa Polska, która upomniała się o mazurskie ziemie, zamieszkałe od wieków przez ludność polską...

Read more...

ImageMieszkańcy powiatu oleckiego nie mieli wpływu na bieg wydarzeń politycznych w swoich rodzinnych stronach. Decyzje w tych sprawach zapadały w Królewcu lub Berlinie, ale skutki tych decyzji odczuwane były niejednokrotnie przez miejscową ludność bardzo boleśnie. Tak było w roku 1914. Kończył się w Prusach Wschodnich stuletni okres pokoju, jaki zapanował tu po wojnach napoleońskich. Zaczynała się wojna światowa.

Read more...

Po Wiośnie Ludów rozwiały się nadzieje na konstytucyjne swobody i demokratyzację życia. Do starych plag, nękających ludność Olecka, jak zarazy, klęski nieurodzaju, doszły nowe — wojny — i mieszkańcy powiatu zmuszeni byli przelewać krew za niemiecką ojczyznę. Wojny z Austrią w 1866. roku i z Francją...

Read more...

Oprócz postaci, które odegrały większą rolę w życiu społecznym Mazur, niekiedy także zyskując rozgłos i uznanie poza granicami Prus, warto tu wymienić parę innych osób, związanych swą pracą lub urodzeniem
z ziemią olecką...

Read more...

Wieś mazurska, niegdyś samowystarczalna, nieufna wobec obcych i zamknięta w sobie, w połowie XIX wieku poprzez kontakty gospodarcze z miastem stała się bardziej otwarta i narażona na germanizację. Brak polskiego słowa drukowanego sprawiał, że niekiedy sami mieszkańcy wsi chwytali za pióro...

Read more...

Jan Karol Sembrzycki urodził się w Olecku 10 stycznia 1856 roku. Matką jego była Aurelia z Dziobków, córka miejscowego kantora, ojcem — Karol Sembrzycki (18231886), który po ukończeniu seminarium nauczycielskiego objął posadę nauczyciela w Mieruniszkach, a później w Olecku...

Read more...

 W numerze ósmym “Tygodnika Obwodu Oleckiego” z 1843 roku czytamy, że “Uwiadomienia sądowe ... mają podług przepisu w inteligencach orędowniku i wywiesieniem  obwieszczone być z nadmienieniem, iż dalsze obwieszczenia w tygodniku lub inszych publicznych pismach na woli interesantów zależą...

Read more...

 W roku 1808 zreformowano ustrój miejski Olecka. Naczelną władzą stała się Rada Miejska, a jej organem wykonawczym — Zarząd Miejski z burmistrzem na czele.  W wyniku reform ustrojowych powstał w Olecku w 1828 roku Sąd Miejski i Okręgowy. Przypomnijmy, że od czasów reformy...

Read more...