• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

Olecko - czasy, ludzie, zdarzenia

 Rynek olecki od założenia miasta stał się ośrodkiem życia mieszkańców Olecka, którzy z dumą podkreślali, że należy on do największych w Europie. Już najstarsze działo historycznogeograficzne Caspara Hennenbergera z 1595 roku dotyczące przeszłości Prus “Erclerung der Preussischen ...

Read more...

 Po wojnie siedmioletniej Olecko otrzymało, zdaniem Grigata, po raz pierwszy garnizon wojskowy. Nie jest to jednak informacja całkiem ścisła. Jak podaje G. Gieraths, już w roku 1714 stacjonowała tu część pułku  kirasjerów, którego pozostałe pododdziały rozmieszczone były w sąsiednich miastach...

Read more...

 WImage czasie wojny siedmioletniej (17561763), kiedy sprzymierzone z Anglią Prusy Fryderyka II wystąpiły przeciw ówczesnym potęgom europejskim — Austrii, Francji i Rosji — wojska rosyjskie zagroziły Prusom od wschodu. Pruskie władze wojskowe wydały zarządzenie, by cała ludność...

Read more...

Wojnasy, niewielka wieś w starostwie oleckim, położona zaledwie półtora kilometra od dawnej granicy państwowej z Polską, założona została w 1553 roku, kiedy starosta książęcy Krzysztof Glaubitz nadał dwie włóki sołeckie Wojtkowi Wojnasowi i Mikołajowi Nurkowi w celu sprowadzenia osadników...

Read more...

Najdawniejsze szkoły zakładano w powiecie oleckim we wsiach kościelnych wkrótce po zorganizowaniu parafii. W samym Olecku pierwsza szkoła powstała równocześnie z założeniem miasta i w przywileju lokacyjnym wyznaczono dla niej miejsce obok cmentarza na wzgórzu kościelnym.

Read more...

Król pruski, Fryderyk Wilhelm I, dostrzegał katastrofalny stan gospodarki swego kraju i ogromny ubytek ludności, jaki spowodowała epidemia dżumy. W celu podźwignięcia wyludnionej krainy latem 1721 roku odwiedził Mazury.

Read more...

ImagePo najeździe tatarskim starostwo oleckie z trudem dźwigało się z upadku gospodarczego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa Prus późniejszy ich król — Fryderyk I — utworzył oddziały milicji krajowej, z których jeden, złożony z 65 dragonów, 15 kawalerzystów i 63 piechurów, stacjonował w Olecku.

Read more...

 Przed reformacją północny zasięg organizacji kościelnej na obszarze dawnej puszczy sudawskiej wyznaczały kościoły w Starych Juchach, Stradunach i Kalinowie. Dalej — w kierunku północnym — pozostawały tereny w zasadzie bezludne. Sytuacja ta uległa radykalnej zmianie po ustanowieniu...

Read more...

 Prowadzona z dużym rozmachem akcja osadnicza na terenie starostwa za czasów księcia Albrechta uległa niemal całkowitemu zahamowaniu na początki XVII wieku. Jednakże już Fryderyk Wilhelm (16401688), nazywany w historiografii niemieckiej “wielkim elektorem”, zapoczątkował nowy rodzaj osadnictwa — tzw. osadnictwo szkatułowe.

Read more...

OleckoPodczas potopu szwedzkiego Fryderyk Wilhelm uzyskał upragnioną niezależność Prus Książęcych od Polski i zaczął wprowadzać w swym kraju rządy absolutne. Gdy tylko weszły w życie układy welawskobydgoskie, na mocy których elektor stawał się suwerenem, i gdy zaczęto przenosić do Prus wzory absolutyzmu brandenburskiego Hohenzollernów, podniosły się ostre protesty przeciwko nowym rządom ze strony mieszczaństwa dużych ośrodków handlowych i szlachty pruskiej.

Read more...

 W czasie potopu szwedzkiego ówczesny lennik Rzeczypospolitej z Prus Książęcych — Fryderyk Wlhelm — zdradził króla polskiego i opowiedział się po stronie Szwedów. Wydatna pomoc wojskowa elektora dla Szwedów w trzydniowej bitwie pod Warszawą (2830 VII 1656 r.) nie mogła mu ujść bezkarnie...

Read more...

Przytaczane wcześniej fragmenty przywileju lokacyjnego osady Łek oraz innych wiejskich osad na ziemi oleckiej wprowadzają nas w realia codziennego bytowania pierwszych osadników. Wielu z nich, tak jak w czasach puszczy sudawskiej, czerpało obficie z jej bogatych zasobów, trudniąc się myślistwem...

Read more...

W granicznej puszczy zwanej Wielką Puszczą (Grosse Wildniss) w miejscu gdzie rzeka Lega wypływa z Jeziora Oleckie Wielkie jest wzniesienie otoczone wodami jeziora i rzeki. W tym dogodnym do obrony miejscu prawdopodobnie znajdowało się grodzisko pruskie.  Pozostałości grodziska zaznaczone zostały na XVIII wiecznej mapie jako Alte Burglage.  

Read more...

Przywilej dla miasta Margrabowa, wydany z datą 1 stycznia 1560 r., zdumiewa nas dziś szczegółowością zawartych w nim ustaleń. Pamiętajmy jednak, że Margrabowa była pierwszym miastem w południowowschodniej części Prus Książęcych, otrzymującym prawa miejskie. Później dopiero prawa te...

Read more...

Wojna, jaką prowadził zakon krzyżacki z Polską w latach 15191521, powstrzymała przejściowo dalszy rozwój kolonizacji na terenie dawnej puszczy sudawskiej. Nie sprzyjała mu też reformacja, gdyż po roku 1525 fala polskiej emigracji z Mazowsza kierowała się z przyczyn wyznaniowych raczej ku katolickiej...

Read more...